Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Nabór ofert na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych

W związku z brakiem ważnej oferty na prowadzenie terapii logopedycznej, GOPS w Parchowie zaprasza ponownie do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Gmina Parchowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo
  1. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej.

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

  1.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, w wymiarze do 3 godzin tygodniowo od stycznia 2018 do grudnia 2018 r.; , świadczonych w miejscu zamieszkania – tj. Nakla gmina Parchowo, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
  2. Kryterium wyboru oferty: cena.
  3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2018 – grudzień 2018

 

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.
  1. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
    – szpitalu psychiatrycznym,
    – jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
    – placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
    lub upośledzeniem umysłowym,
    – ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
    – zakładzie rehabilitacji,
    oraz
  2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
    – umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
    – kształtowania nawyków celowej aktywności;
    – prowadzenia treningu zachowań społecznych, terapii behawioralnej i integracji sensorycznej

 

VIII. Wymagana dokumentacja:

  1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
    2. Życiorys (CV).
    3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VII ppkt 1,
    4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
    5. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.
    6. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 3.
    7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
    8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
  2. Sposób przygotowania oferty:
    Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze).
  3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
  4. Termin złożenia oferty:
    Oferty należy złożyć w terminie do 08-01-2018 r.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Wirkus, tel: 59 82 148 35

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *