Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Szukamy kandydatów na opiekunów prawnych

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób ubezwłasnowolnionych częściowo. Ogłaszamy nabór kandydatów na ww. funkcje.

 

 

Zakres podstawowych zadań to sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/ kuratora
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” w GOPS w Parchowie.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osobom zainteresowanym udziela kierownik GOPS w Parchowie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ważne: Zgodnie u ustawą o pomocy społecznej art. 53 a wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Świadczenie wypłaca właściwy ośrodek pomocy społecznej. Sąd na wniosek opiekuna może przyznać wynagrodzenie miesięczne lub jednorazowe za całość okresu sprawowania opieki. Świadczenie za sprawowanie opieki wypłacane przez gminę nie jest jedynym wynagrodzeniem za jej sprawowanie o jakie może zabiegać opiekun, bowiem zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wynagrodzenie może być pokrywane z dochodów osoby pozostającej pod opieką, a także opiekun ma prawo dochodzić zwrotu nakładu i wydatków jakie poniósł w związku ze sprawowaną opieką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *