Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ogłasza nabór ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych z uczestnikami projektu „Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Oferty można składać do 05.08.2022 r. do godziny 14.00 w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera lub składając osobiście w siedzibie Zamawiającego w siedzibie GOPS w Parchowie.

Szczegóły dotyczące postępowania oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są tutaj:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE- ANIMATOR

Załacznik_nr_1_-_formularz_oferty (3)Załacznik_nr_2_-_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków (1)Załącznik_nr_3_-_wykaz_osób_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia-1 (2)Załącznik_nr_4_-_oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych_lub_osobowych (1)

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie