Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Zatrudnimy asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie poszukuje osoby mogącej pełnić funkcję asystenta rodziny. Zapraszamy do składania ofert osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie kwalifikacji kandydatów i kandydatek na stanowisko asystenta rodziny.

 

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze asystenta rodziny prosimy o dostarczenie listu motywacyjnego i CV opatrzonego oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do biura GOPS w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.

Wszelkich informacji dodatkowych odnośnie rekrutacji udziela kierownik GOPS, Katarzyna Wirkus, tel. 59 821 48 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *