Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

 


http://gopsparchowo.bip.gov.pl/

 

 

Informuję, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła jedna oferta.

Oferta ta podlega odrzuceniu, gdyż nie spełnia warunków określonych w pkt. VII ogłoszenia.

 

 

Katarzyna Wirkus

Kierownik GOPS w Parchowie.

 

 

 

 

                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE – II nabór

I. Zamawiający: Gmina Parchowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  do 5 godzin tygodniowo od lipca 2017 do grudnia 2017 r.; , świadczonych w miejscu zamieszkania – tj. Gołczewo, gmina Parchowo, o których mowa w §2 pkt 1 lit. b,c oraz w § 2 pkt 2 lit. b,d,f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

V. Kryterium wyboru oferty: cena.

VI. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2017 – grudzień 2017

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej lub pedagoga.
 1. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
  – szpitalu psychiatrycznym,
  – jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  – placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
  lub upośledzeniem umysłowym,
  – ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  – zakładzie rehabilitacji,
  oraz

 

VIII. Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  2. Życiorys (CV).
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VII ppkt 1,
  4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
  5. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.
  6. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 3.
  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze ( wzór oferty znajduje się poniżej).
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
 4. Termin złożenia oferty:
  Oferty należy złożyć w terminie do 07-07-2017 r.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Wirkus, tel: 59 82 148 35

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Wzór oferty:

 

………………………………..

(dane oferenta)

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Krótka 2

77-124 Parchowo

 

 

 

                          OFERTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ………….. zł za 1 godzinę świadczonych

specjalistycznych usług opiekuńczych w formie terapii …………………………….(jakiej).
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………………………………………………,………………………………..

 

 1. Oświadczam, że :

– spełniam wszystkie warunki określone w zamówieniu ofertowym dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określonego przepisami

 

– w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

………………………..                                                                 ……………………………………………………

dnia                                                                                     (podpis osoby uprawnionej)

 

——————————————————————————————————————

Ogłoszenie

Informuję, że w wyniku II naboru ofert na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła jedna ważna oferta od oferenta, z którym zostanie podpisana umowa cywilno-prawna o świadczenie ww. usług.

Katarzyna Wirkus

Kierownik GOPS w Parchowie

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————–