Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

BIP

 


http://gopsparchowo.bip.gov.pl/

 

                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Gmina Parchowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo
 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii behawioralnej i integracji sensorycznej

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, w wymiarze do 3 godzin tygodniowo każdego z rodzajów terapii w okresie od maja 2017 do grudnia 2017 r.; , świadczonych w miejscu zamieszkania – tj. Nakla gmina Parchowo, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:
  a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  – zajęcia logopedyczne
  – zajęcia pedagogiczne,
 2. Kryterium wyboru oferty: cena.
 3. Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – grudzień 2017

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagoga lub psychologa
 1. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
  – szpitalu psychiatrycznym,
  – jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  – placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
  lub upośledzeniem umysłowym,
  – ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  – zakładzie rehabilitacji,
  oraz
 2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  – umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  – kształtowania nawyków celowej aktywności;
  – prowadzenia treningu zachowań społecznych, terapii behawioralnej i integracji sensorycznej

 

VIII. Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze wskazaniem jakiego rodzaju terapii dotyczy oferta ( integracji sensorycznej czy terapii behawioralnej).
  2. Życiorys (CV).
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VII ppkt 1,
  4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
  5. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.
  6. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 3.
  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze ( wzór oferty znajduje się poniżej).
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
 4. Termin złożenia oferty:
  Oferty należy złożyć w terminie do 27-04-2017 r.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Wirkus, tel: 59 82 148 35

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.