Jak załatwić sprawę w GOPS?

KOMU PRZYSŁUGUJE WSPARCIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje tym osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza (od 1 października 2018 r.):

 • na osobę samotnie gospodarującą 776 zł

 • na osobę w rodzinie – 600 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności takich jak:

 • sieroctwo

 • bezdomność

 • potrzeba ochrony macierzyństwa

 • bezrobocie

 • niepełnosprawność

 • długotrwała choroba

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

 • alkoholizm lub narkomania

 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek okresowy lub specjalny celowy.

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Z wnioskiem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie. Można też napisać podanie na miejscu lub podać jego treść do protokołu pracownikowi socjalnemu. Wniosek w imieniu innej osoby lub w jej sprawie może też złożyć inna osoba, w tym wypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia przez osobę zainteresowaną otrzymaniem pomocy, że popiera wniosek złożony w jej sprawie.

 • Pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedzi osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.

 • Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

 1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za poprzedni miesiąc.

 2. Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,

 • orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

 • orzeczenie Lekarz Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 1. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

 2. Oraz dodatkowo:

 • oświadczenie o składzie gospodarstwa domowego

 • odcinek z wypłaty alimentów z poprzedniego miesiąca

 • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy

 • zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego (liczbę hektarów przeliczeniowych)

 • oświadczenie o stanie majątkowym

Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia podania wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie przyznania pomocy.

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie