Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie.

 

Zbiór 1 : Rejestr Klientów Pomocy Społecznej
1. nazwa zbioru danych: Rejestr Klientów Pomocy Społecznej
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 j.t.)
8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Parchowo , które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz ich rodziny zobowiązane na ich rzecz do alimentacji.
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze; nazwisko, imię ,
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywanie danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru,:1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji.: 1 czerwiec 2015

Zbiór 2 : Dodatki Mieszkaniowe
1. nazwa zbioru danych: Dodatki Mieszkaniowe
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:; ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Parchowo .
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, numer telefonu
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 3 : Świadczenia Rodzinne
1. nazwa zbioru danych: Świadczenia Rodzinne
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby i członkowie ich rodzin zamieszkałe na terenie gminy Parchowo , które ubiegają się o przyznanie świadczeń rodzinnych..
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia,
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 4 : Fundusz Alimentacyjny
1. nazwa zbioru danych: Fundusz Alimentacyjny
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie gminy Parchowo , które ubiegają się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu wysokość i źródła dochodu, stan majątkowy, obywatelstwo, sytuacja prawna, stan cywilny, numer rachunku bankowego, seria i numer paszportu, informacje o sytuacji osobistej, rodzinnej, seria i nr prawa jazdy, stan zdrowia, nałogi, skazań, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym ub administracyjnym
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 5 : Przemoc w Rodzinie
1. nazwa zbioru danych: Przemoc w Rodzinie
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrzesnia 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”
8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja zadań gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, administrowanych przez GOPS Parchowo
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie gminy PARCHOWO , których dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, informacja o szkole, informacja o ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, informacja o wysokości dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego, stan zdrowia, nałogi, życie seksualne, informacja dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 6 : Wsparcie Rodziny
1. nazwa zbioru danych: Wsparcie Rodziny
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby objęte pomocą , członkowie rodzin
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, informacja o szkole, informacja o ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, informacja o wysokości dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego, stan zdrowia, nałogi, informacja dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 7 : Rejestr pracowników i świadczeniobiorców GOPS Parchowo – FK KADRY, PŁACE, ZLECENIA,
1. nazwa zbioru danych: Rejestr pracowników i świadczeniobiorców GOPS Parchowo – FK KADRY, PŁACE, ZLECENIA,
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: pracownicy GOPS Parchowo , klienci GOPS Parchowo
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 8 : Rejestr pracowników oraz klientów w GOPS Parchowo PŁATNIK,
1. nazwa zbioru danych: Rejestr pracowników oraz klientów w GOPS Parchowo PŁATNIK
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: pracownicy GOPS Parchowo , klienci GOPS Parchowo
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL,, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 9 : Świadczenia wychowawcze
1. nazwa zbioru danych: Świadczenia wychowawcze
2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie
3. adres jego siedziby administratora danych : 77-124 Parchowo ul. Krótka 2
4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak
5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak
6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak
7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: mieszkańcy gminy Parchowo ubiegający się o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz członkowie ich rodzin
10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL,, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia
11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa
13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy
14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy
15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 kwietnia 2016
16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 kwietnia 2016

 

Rejestr zbiorów danych sporządzono wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji

z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

(Dz. U. z 2015, poz. 719)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *