Zarządzenie Nr 3 /2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

z dnia 05 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

§ 2.

Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie.

§ 4.

Formalnym kryterium wyboru kandydata jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 5.

Powołanie Komisji Konkursowej oraz określenie regulaminu pracy komisji nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 6.

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 14 dni od daty upływu terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Parchowie

z dnia 05.05.2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika socjalnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268 ze zm.) określa się następujące formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego:

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

II. Organizator Konkursu:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

III. Nazwa stanowiska:

Pracownik socjalny

IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:

1. Kandydat na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie powinien spełniać następujące niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,

d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika

socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie,

e) posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)pedagogika,
b)pedagogika specjalna,

c)politologia,
d)polityka społeczna,

e)psychologia,
f)socjologia,
g)nauki o rodzinie;

ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w  uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków.

f) znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, akty wykonawcze do w/w ustaw oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2) posiadać umiejętność skutecznego komunikowania się,

3) posiadać umiejętność obsługi komputera,

4) posiadać prawo jazdy kat. B

V. Wymagane dokumenty oraz sposób udokumentowania wymaganych kwalifikacji:

Kandydat na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie powinien przedłożyć następujące dokumenty:

1) CV ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

4) kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

– wykonywanie wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej,

– wykonywanie zadań pracownika socjalnego określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych resortowych ustaw,

– przygotowywanie sprawozdań i raportów,

– rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

– współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

– współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

– skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w celu realizacji zadań,

– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, parter, pokój nr 8 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

2. Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata i numer telefonu kontaktowego, a także obligatoryjnie klauzulę „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie – NIE OTWIERAĆ”,

3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych – do 19.05.2022 r. do godz. 15:15. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje również data wpływu do GOPS w Parchowie.

4. Dokumenty składane osobiście w siedzibie GOPS w Parchowie powinny zostać złożone do ostatniego dnia w/w terminu najpóźniej do godziny 15:15.

5. Uwaga – dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do organizatora po upływie wskazanego terminu, nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez organizatora zarządzeniem Nr 4 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie.

2.Tryb pracy Komisji określa Regulamin działania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – obejmował będzie sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zostanie przeprowadzony bez udziału kandydatów,

II etap – obejmował będzie:

1) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,

2) dokonanie oceny kandydatów

4. Analizy dokumentów oraz wyboru kandydata na określone stanowisko dokona Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Kierownika GOPS w Parchowie.

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops-parchowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Gminy Parchowo, przy siedzibie GOPS w Parchowie.

8. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego.

9. Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych można odebrać osobiście w GOPS w Parchowie w ciągu 14 od dnia zakończenia konkursu. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.

10. Organizator zastrzega sobie unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

11. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOPS w Parchowie. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Mirosława Więckowska – Kierownik GOPS w Parchowie, telefon kontaktowy: 59 821 48 35.

………………………………………………..

(podpis kierownika GOPS w Parchowie)

data wywieszenia……………………….

data zdjęcia……………………………… oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnieniekwestionariusz-osobowy

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie