Zamówienia publiczne

     Ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postaci wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

                ( zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2018 r.)         

 

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły oferty od 4 podmiotów:

– Aneta Wrońska, zam. Parchowo – terapia pedagogiczna

– Małgorzata Pałasz – Frymus, Bytów – terapia logopedyczna

– Grażyna Pilipczuk, Żukówko – terapia behawioralna, integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna

– Sandra Jażdżewska, Bytów – terapia logopedyczna

Wszystkie oferty były kompletne i złożone zostały w terminie wskazanym z ogłoszeniu. Wszyscy oferenci spełniają kryteria wskazane w ogłoszeniu.

 

W wyniku oceny ww. ofert wyłoniono oferentów, których oferty były najkorzystniejsze cenowo:  

– Aneta Wrońska, zam. Parchowo – terapia pedagogiczna

– Małgorzata Pałasz – Frymus, Bytów – terapia logopedyczna

– Grażyna Pilipczuk, Żukówko – terapia behawioralna, integracja sensoryczna

                                                                                                           Katarzyna Wirkus
                                                                                                   kierownik GOPS w Parchowie

 

———————————–

      ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.12.2018 r.

 1. Zamawiający: Gmina Parchowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo
 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej, behawioralnej i integracji sensorycznej

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, w wymiarze do 2 godzin tygodniowo każdego z rodzajów terapii w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2018 r.; , świadczonych w miejscu zamieszkania – tj. Nakla gmina Parchowo, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:
  a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– terapia logopedyczna,

– terapia pedagogiczna,

integracja sensoryczna,

terapia behawioralna

 1. Kryterium wyboru oferty: cena.
 2. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2019 – grudzień 2019

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagoga lub psychologa
 1. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
  – szpitalu psychiatrycznym,
  – jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  – placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
  lub upośledzeniem umysłowym,
  – ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
  – zakładzie rehabilitacji,
  oraz
 2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  – umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  – kształtowania nawyków celowej aktywności;
  – prowadzenia treningu zachowań społecznych, terapii behawioralnej i integracji sensorycznej

 

VIII. Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze wskazaniem jakiego rodzaju terapii dotyczy oferta.
  2. Życiorys (CV).
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VII ppkt 1,
  4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
  5. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.
  6. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 3.
  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze ( wzór oferty znajduje się poniżej).
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
 4. Termin złożenia oferty:
  Oferty należy złożyć w terminie do 02-01-2019 r.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Wirkus, tel: 59 82 148 35

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

wzór oferty:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane oferenta)

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Krótka 2

77-124 Parchowo

 

 

 

                          OFERTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ………….. zł za 1 godzinę świadczonych

specjalistycznych usług opiekuńczych w formie terapii …………………………….(jakiej).

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………………………………………………………,………………………………..

 

 1. Oświadczam, że :

– spełniam wszystkie warunki określone w zamówieniu ofertowym dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określonego przepisami

 

– w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

………………………..                                                                 ……………………………………………………

dnia                                                                                     (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 


 

 

Zasady regulujące zasady ponoszenia wydatków w GOPS w Parchowie reguluje Zarządzenie Nr 32/2008  Wójta Gminy Parchowo w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro dla Urzędu Gminy, jednostek budżetowych o instytucji kultury Gminy Parchowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zamówień publicznych w Gminie Parchowo został określony przez zarządzenie wójta w sprawie regulaminu zamówień publicznych

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie