Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie GOPS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gops-parchowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 – formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

Powody istnienia ww wyłączeń :

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wirkus, adres poczty elektronicznej: gops@parchowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 598214835. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku siedziby GOPS opisana jest poniżej:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: budynek dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami, siedziba GOPS znajduje się na parterze, wejście nie posiada barier, przed wejściem jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: siedziba mieści się na jednym poziomie, na parterze.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: podjazd dla wózków inwalidzkich i poręcze, brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: przed budynkiem są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: wejście z psem asystującym jest możliwe

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności z 29.03.2021 r. – tutaj: raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie