UCHWAŁA NR V.36.2019 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

statut ośrodka z 2019 r.

 

 

 


 

 

Uchwała nr VII.53.2015 Rady Gminy Parchowo

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

 

Na podstawie art.18 ust.2pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parchowie w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parchowie.

§3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parchowo.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kurkowski

 

Załącznik do Uchwały Nr VII.53.2015
Rady Gminy Parchowo
z dnia 25 czerwca 2015 r.

S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Parchowie

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Parchowo powołaną uchwałą Nr 40/90 Gminnej Rady Narodowej w Parchowie z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§2.1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami),

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami);

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.163);

6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami);

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581);

10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 121);

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami);

12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami);

13) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami);

15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567);

16) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859);

17) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami);

18) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami);

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. z 2015 r. poz. 149),

20) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024);

21) ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

22) innych właściwych aktów prawnych;

23) niniejszego statutu.

§3.1. Obszar działania Ośrodka obejmuje granice administracyjne Gminy Parchowo.

2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Parchowie przy ul. Krótkiej 2.

§4.1. Pieczęć nagłówkowa Ośrodka zawiera jego pełną nazwę i adres.

2. Pieczęć, o której mowa w ust. 1, może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu i faksu Ośrodka oraz numer identyfikacji podatkowej i REGON.

3. Wzór pieczęci określa kierownik Ośrodka.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§5.1. Głównym celem działania Ośrodka jest pomoc społeczna, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

2. Poza działalnością opisaną w ust. 1, Ośrodek realizuje zadania gminy określone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą prawo energetyczne, ustawą o karcie dużej rodziny, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innymi ustawami.

§6. Cele określone w §5 Ośrodek osiąga poprzez:

1) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających realizacji tego zadania;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem;

5) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb w środowisku;

7) ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą prawo energetyczne i innymi ustawami;

8) prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

9) prowadzenie postępowania w sprawach potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni;

10) realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

11) obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uczestnictwo w pracach grup roboczych.

§7.1. Ośrodek, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego.

2. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Parchowo.

§8. W zakresie organizacji pomocy społecznej Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna i zarządzanie Ośrodkiem

§9.1. Ośrodkiem kieruje i zarządza kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność Ośrodka.

2. Stosunek pracy z kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Parchowo.

3. Do zadań i uprawnień kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie Ośrodkiem i organizowanie jego pracy;

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3) sporządzanie planu finansowego dochodów i wydatków Ośrodka;

4) realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Parchowo;

5) składanie Radzie Gminy półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz przedstawianie potrzeb;

6) sporządzanie i przekazywanie Wójtowi Gminy Parchowo sprawozdawczości budżetowej.

4. Kierownik, na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Radę Gminy Parchowo oraz Wójta Gminy Parchowo, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka.

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka pracownicy Ośrodka mogą być upoważnieni przez Wójta Gminy Parchowo do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
w sprawach, o których mowa w§ 6, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.

6. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych kierownikowi Ośrodka czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Parchowo.

§10. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy ustala, w drodze zarządzenia kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

§11.1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa regulamin pracy, a w sprawach nie unormowanych w regulaminie pracy – ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy.

2. Regulamin pracy ustala w drodze zarządzenia kierownik Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§12.1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Parchowo, prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony przez Kierownika Ośrodka.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Kierownik Ośrodka może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

5. Zaciągnięcie zobowiązań przez kierownika Ośrodka wymaga kontrasygnaty głównego księgowego Ośrodka.

6. Wójt Gminy Parchowo może przekazać kierownikowi Ośrodka uprawnienia do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności Ośrodka, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§13. Zmianę lub uzupełnienie Statutu dokonuje Rada Gminy Parchowo w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 poz.379.

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie