Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez GOPS w Parchowie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie z siedzibą przy ul. Krótkiej 2 w Parchowie (kod pocztowy: 77-124 Parchowo), tel.: 598214835, adres e-mail: gops@parchowo.pl, pod tym adresem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Firma PROTEKT Adam łoś z siedzibą w Rzepnicy, ul. Jana III Sobieskiego 4, 77-100 Bytów, tel.  696 513 055
  2. Celem zbierania danych jest udzielanie świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prowadzenia postępowań o wydanie Karty Dużej Rodziny, czynności w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawy „Za życiem” i innych zadań powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parchowie do wykonywania na podstawie przepisów szczególnych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania świadczeń, o które się Pani/Pan ubiega. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu wnioskowanej pomocy lub realizacji świadczenia.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie